Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Ogólne Warunki sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów, bądź też świadczenia usług związanych ze sprzedażą przez MOTZ s.c. z siedzibą w Smardzewicach.
 2. Definicje określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają
 3. Sprzedawca – MOTZ s.c.

z siedzibą przy ul. Wschodniej 15, 97-213 Smardzewice,
NIP 773-247-64-15

 1. Kupujący:   podmiot będący stroną umowy zawieranej ze Sprzedawcą, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 2. Sprzedaż – świadczenie usługi sprzedaży lub usługi sprzedaży wraz z dostawą,
 3. Rezerwacja - złożenie za pośrednictwem infrastruktury strony www, poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną dyspozycji mającej na celu dostarczenie towaru do siedziby Sprzedawcy lub jego oddziału w celu dokonania zakupu towaru przez Kupującego.
 4. Towar - artykuły oferowane przez MOTZ s.c. ,
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane w dalszej części także OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstąpienie od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.szalonaapteczka24.pl / w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy, jego oddziałach oraz na każde żądanie Kupującego.
 7. Kupujący niebędący konsumentem w myśl przepisów prawa polskiego, pozostający w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą po jednokrotnym przyjęciu i akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oświadcza iż akceptuje je we wszystkich zamówieniach oraz umowach sprzedaży zawieranych między Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.
 8. Zawarcie umowy w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży dotyczy Kupujących nie będących Konsumentem.
 9. SPRZEDAWCA NIE UMOŻLIWIA KONSUMENTOM ZAKUPU NA ODLEGŁOŚĆ POZA SWOIM LOKALEM.

§2. ZAWARCIE UMOWY Z KUPUJĄCYM.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży w przypadku, kiedy Kupujący nie jest konsumentem w myśl obowiązujących w prawie polskim przepisów, następuje z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia skutecznie dostarczonego Sprzedawcy. Zamówienie może zostać złożone za pomocą, poczty elektronicznej, telefonu lub faksu jak również bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu od Kupującego – w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego modyfikacji złożonego zamówienia.
 2. Produkty zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.szalonaapteczka24.pl/ nie stanowią oferty w myśl obowiązujących w prawie polskim przepisów. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy: http://szalonaapteczka24.pl/ traktowane powinny być, jako propozycja podjęcia rokowań lub negocjacji.
 3. Cena za sprzedawany towar określana jest każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
 4. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin taki nie został w niej wskazany, w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeśli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

§ 4. PRAWO WŁASNOŚCI.

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny Sprzedawcy.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru.

§ 5. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by specyfikacja, zamówienia odpowiadała jego potrzebom.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru.
 4. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje w formie pisemnej po odbiorze towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od odebrania towaru.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w możliwie jak najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru.

§. 6 DOSTAWA – TERMINY I KOSZTY.

 1. Dostawa zakupionego towaru przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji jest data w której to Kupujący jest poinformowany przez Sprzedającego o przyjęciu oferty. Termin dostawy jest określony każdorazowo w umowie sprzedaży.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru, o okres dłuższy niż 2 dni, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania albo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi.
 3. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej.
 4. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 5. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru do 14 dni nie jest naruszeniem ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw, jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, m.in. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy itp.
 6. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy w tym zakresie. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedawcy, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

§ 7. PŁATNOŚCI.

 1. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu określonego w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli termin płatności został określony w inny sposób, cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem tego terminu
 3. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar, chyba, że strony dokonają odmiennych ustaleń.
 4. Odmienne ustalenia określone w § 7 pkt. 3 wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 5. Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisania ich przez Kupującego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku wystąpienia sporów będą dążyć do polubownego ich rozwiązania.
 2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygnięcia w ww. zakresie poddane będą sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl